Skip navigation


  • Polski
  • English

Rozmiar tekstu: A-, A+

Ochrona prawna


Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu proszę zapoznać się z poniższymi zasadmi. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację zasad jego użytkowania. Jeśli nie akceptujesz poniższych zasad to zaprzestań korzystania z serwisu.

Korzystanie z serwisu

OSLiNK Sp. z o.o. (OSLiNK) upoważnia użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych w niniejszym serwisie WWW (serwis), pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych. Materiały umieszczone w niniejszym serwisie są chronione prawami autorskimi; jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w niniejszym serwisie może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw. Naruszenie któregokolwiek z przedstawionych zasad użytkowania powoduje automatyczną utratę prawa do korzystania z niniejszego serwisu. Należy natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.

Zastrzeżenia

Znajdujące się w serwisie materiały oraz oprogramowanie dostarczane są bez jakichkolwiek gwarancji, również gwarancji zakupu, dostosowania do określonych potrzeb lub nie naruszania własności intelektualnej. Zobowiązania firmy OSLiNK dotyczące oferowanych produktów i usług określane są wyłącznie przez warunki umów ich udostępniania i żaden element niniejszego serwisu nie powinien być traktowany jako zmieniający te warunki. OSLiNK nie gwarantuje również, że udostępniane w niniejszym serwisie materiały, programy bądź usługi są dokładne lub kompletne. OSLiNK może wprowadzić w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia zmiany w usługach i materiałach oferowanych w serwisie, a także opisanych w nim produktach i ich cenach. Udostępniane przez przez serwis materiały oraz usługi mogą nie być aktualne i OSLiNK nie zobowiązuje się do ich aktualizacji. Publikowane w serwisie informacje mogą dotyczyć produktów, oprogramowania lub usług ktróre nie są dostępne w danym kraju.Stosowne przepisy mogą nie zezwalać na wyłączenie domniemanych gwarancji, w związku z czym niniejsze wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w konkretnym przypadku.

Ograniczenia odpowiedzialności

Firma OSLiNK, jej dostawcy i inne firmy niezależne wymienione w treści niniejszego serwisu w żadnym wypadku nie są odpowiedzialne za szkody (bez ograniczeń, łącznie ze stratami wynikającymi z utraconych korzyści, utraconych danych lub przerw w prowadzeniu działalności) powstałe na skutek korzystania, braku możliwości korzystania lub też wyników korzystania z niniejszego serwisu, dowolnych serwisów powiązanych z niniejszym serwisem odnośnikami oraz materiałów, informacji oraz usług znajdujących się w którymkolwiek z takich serwisów, bez względu na to, czy roszczenia te wynikają z gwarancji, kontraktów, czynów niedozwolonych czy też innych podstaw prawnych oraz bez względu na to, czy OSLINK został, czy też nie został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Jeżeli w wyniku korzystania z materiałów, informacji lub usług znajdujących się w tym serwisie konieczne będą naprawa, serwisoweanie lub dokonanie modyfikacji sprzętu lub danych, wszelkie związane z tym koszty poniesie użytkownik. Odpowiednie przepisy mogą nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wyrządzone pośrednio, w związku z czym niniejsze wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w konkretnym przypadku.